GOED leren golfen? Dat doe je niet in een 'weekendje'... Boek ons zeer complete Starterspakket; leuk om te volgen en ECHTE golfvaardigheid is gegarandeerd.... Klik hier door!

Sportieve combinatie van golf en business

Het is mogelijk om onze Vereniging te sponsoren, bijvoorbeeld één of meerdere wedstrijden of andere activiteiten. Op deze manier kun je als bedrijf of als Business Club lid je naamsbekendheid vergroten.
 
Sportieve combinatie van golf en business

Algemeen


Onder sponsoring wordt hier verstaan ondersteuning van BG&CC en/of Clubactiviteiten door geld of andere middelen, doorgaans in ruil voor enige vorm van publiciteit of exposure via de Club-media.

Elke vorm van sponsoring vereist een voorafgaande goedkeuring door het bestuur.

Alle voorstellen voor sponsoring dienen vooraf te worden gemeld bij het voor sponsoring verantwoordelijke lid van het bestuur.

Het bestuur van de Club overlegt bij voorkeur voor het begin van elk speeljaar met de directie van Best Golf over een voor de Club en Best Golf optimale danwel aanvaardbare sponsoring. Het voor sponsoring verantwoordelijke lid van het bestuur zorgt daartoe tijdig voor een actuele inventarisatie van de mogelijke sponsoring in het komende speeljaar.

In zijn sponsoringbeleid houdt het bestuur rekening met het belang van Best Golf bij een goede relatie met zijn baan- en holesponsoren, de exploitant van de in-house winkel, en toeleveranciers van wie Best Golf belangrijke kortingen ontvangt.

In zijn besluitvorming over een sponsoringaanbod betrekt het bestuur verder zowel het belang van de aangeboden sponsoring voor de Club als de van de Club gevraagde tegenprestatie.
 

Uitgangspunten voor goedkeuring sponsoring door bestuur


1) Sponsoring van prijzen/giften bij een of meer golfwedstrijden georganiseerd onder auspiciën van de Club.

De tegenprestatie van de Club wordt omschreven in het sponsorpakket. Dit pakket wordt samengesteld aan de hand van datgene wat de sponsor biedt. De minimale tegenprestatie van de Club bestaat in deze gevallen uit een korte vermelding van de sponsor en een link naar een door de sponsor aangewezen website in de aankondiging en/of het verslag van de betreffende wedstrijd op de website van de Club.

2)  Sponsoring van kleding van Club-teams die deelnemen aan de NGF competitie of andere externe competities.

De tegenprestatie van de Club wordt omschreven in het sponsorpakket. Dit pakket wordt samengesteld aan de hand van datgene wat de sponsor biedt. De minimale tegenprestatie van de Club is bij deze vorm van sponsoring: vermelding van de sponsor en een link naar een door de sponsor aangewezen website bij de beschrijving van de kleding op de website van de Club, en plaatsing van een banner van de sponsor op de homepage van de website van de Club.

De details van de Clubkleding worden vermeld op de website; hoewel geen kleur voor rok of broek wordt voorgeschreven speelt elk competitie-team bij voorkeur ook in eenzelfde kleur rok/broek, bij voorkeur donkerblauw.

3) Sponsoring van Club-gerelateerde voorwerpen (bijv. golfballen, handdoeken, (knip)kaarten voor gebruik door leden.

De tegenprestatie van de Club wordt omschreven in het sponsorpakket. Dit pakket wordt samengesteld aan de hand van datgene wat de sponsor biedt. De minimale tegenprestatie van de Club is hierbij: vermelding van de sponsor en een link naar een door de sponsor aangewezen website bij de beschrijving van de sponsoring op de website van BG&CC, alsmede vermelding van het logo van de sponsor op het betreffende voorwerp.

4) Banners op de Club website zijn telkens voor een jaar beschikbaar voor sponsors die in een speeljaar een bijdrage (ter waarde) van  ten minste € 500 leveren, al dan niet voor specifieke projecten of groepen binnen de Club.

5) Permanente of tijdelijke exclusieve exposure is niet beschikbaar als tegenprestatie voor sponsoring.

6) Advertorials, testimonials, productnieuws, produktbeschrijvingen e.d. zijn niet beschikbaar als tegenprestatie voor sponsoring.

7) De sponsor zendt het te publiceren materiaal tijdig tevoren naar het voor PR & Communicatie verantwoordelijke lid van het bestuur; bij eventuele onenigheid over de aanvaardbaarheid van plaatsing van het aangeboden materiaal beslist het bestuur.