UPDATE 28/05: DIMPLES VANAF 1 JUNI 12:00 UUR WEER GEOPEND !! --- KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE EN RESERVEREN ---
Nieuwsberichten

Update Status van de baan

11-05-2019
Het weer
Vorig jaar werden we in eerste week mei verrast door mediterrane temperaturen. Dit jaar zijn de temperaturen overdag normaal voor de tijd van het jaar, maar de nachten blijven te koud. Verder heeft het niet veel geregend. Het waterschap heeft voor de regio ten zuiden van Eindhoven een verbod op gebruik van grond en oppervlakte water uitgevaardigd. Maar ons ingezaaide gras heeft water nodig. We hebben regelmatig gesproeid om vorig jaar ingezaaid gras te laten kiemen en opkomen. Dat water is door de lage nachttemperatuur eigenlijk veel te koud. Maar liever een koude douche dan geen douche. We zien in de grasmat lengte groei maar nog geen breedte groei. Zodra de (nacht)temperaturen gaan stijgen zal dat resultaat zichtbaar gaan worden. Op de fairways blijven er nu nog te veel plaatsen over die onvoldoende of niet door gras zijn bedekt. Maar verbetering komt en de plaatsen waar wel gras staat geven veelal een goede ligging op het gras. Er staat nog wel het nodige straatgras in en ook zie je wat klaver. Voor de eerste week juni is gepland om de fairways te verticuteren. Dat geeft dan extra ruimte en lucht voor breedte groei.
 
Qualifying baan
De baan is per 1 mei weer qualifying en er is geen tijdelijk plaatsen meer.
 
Greens
De greens rollen goed en zijn denk ik duidelijk beter dan vorig jaar. Veel prikken, zanden, rollen en doorzaaien begint zijn resultaat af te werpen.
 
De actieve houding van NGA/NGF heeft er o.a. toe geleid dat er een extra termijn van 5 jaar komt voor gebruik van gewas bestrijdingsmiddelen. Dat wil niet zeggen dat we niet door moeten gaan op de weg die we nu zijn ingeslagen: verbetering van de grassen waardoor we minder kans hebben op ziektes en een betere grasmat krijgen.
Hieronder het artikel daarover dat ik integraal overneem. Verder wens ik jullie allen veel golfplezier.
 
Update Green Deal: uitstel, maar geen afstel
Dit is de uitkomst van overleg tussen sportbonden, de Golfalliantie, gemeenten, de aannemersbranche en de Ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Volksgezondheid Welzijn en Sport. De afspraken volgen uit een objectieve analyse waaruit blijkt dat pesticidevrij beheer per 2020 technisch nog niet mogelijk is voor álle sportvelden en golfbanen.
Ter herinnering: in 2015 zijn de volgende doelstellingen geformuleerd in het kader van de Green Deal Sportvelden:
•    Met ingang van het jaar 2020 mogen geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt worden op sportvelden, behalve in die situaties waarin dat strikt noodzakelijk is.
•    In die resterende situaties worden alleen laag-risico gewasbeschermingsmiddelen ingezet zodra die voor de betreffende toepassing beschikbaar en voldoende effectief zijn.
De conclusie is dat deze afspraken per 2020 nog niet gerealiseerd kunnen worden.
Na 2019
Begin dit jaar hebben de stakeholders het bovenstaande geëvalueerd, zijn er conclusies getrokken en afspraken gemaakt voor de toekomst. Er is objectief vastgesteld dat beheer zonder pesticiden (ook wel genaamd gewasbeschermingsmiddelen/bestrijdingsmiddelen zoals fungicide, herbicide, insecticide en groeiregulatoren) op dit moment voor álle sportvelden en golfbanen technisch nog niet haalbaar is, maar dat dit wel zo spoedig mogelijk gerealiseerd moet worden. Om dit mogelijk te maken is de harde deadline voor nul-gebruik verlengd tot 1 januari 2025. Dit biedt aan iedereen de kans om verder “af te kicken”, te leren en aan te passen.
 
De nieuwe afspraken tussen de overheid en beheerders van sportvelden zullen worden ondergebracht in het Nationaal Sportakkoord, dat onder meer de verduurzaming van sportaccommodaties tot doel heeft. De minister van VWS stelt voor de verduurzaming subsidies beschikbaar (zie hieronder), maar wil wel voorkomen dat de sportbeoefening als gevolg van het gewasbeschermingsbeleid in gevaar komt en tegelijk ook dat sporters blootgesteld worden aan deze middelen.
 
De grote inspanningen van pro-actieve en vooroplopende golfbaanbeheerders om de ambitie van de Green Deal te halen, hebben in belangrijke mate bijgedragen aan de nieuwe afspraken. De Golfalliantie (NVG, NGA, NGF) is de golfbanen hiervoor zeer erkentelijk! Er moet echter voor gewaakt worden om nu te verslappen. Dit is geen optie. De nullijn is verlengd maar is onherroepelijk en wordt niet afgesteld. En duurzame kwaliteit is alleen te bereiken als golfbanen de ingeslagen koers voortzetten en de nullijn onverkort blijven nastreven met behoud van speelkwaliteit. Het uitstel van het gebruiksverbod betekent verder ook dat er geen reden is om in 2019 alle pesticiden te gebruiken die over zijn, dan wel extra van deze middelen in te zetten ‘omdat het alleen dit jaar nog kan’.
Concrete afspraken
De partijen in de Green Deal zijn de volgende afspraken overeengekomen en gaan aan de slag met de uitwerking hiervan.
 
1. Pesticidevrij beheer, maar nu ook inclusief biociden op kunststof sportvelden. Biociden worden vooral tegen algen gebruikt die gladheid veroorzaken.
2. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stimuleert bedrijven met innovatiesubsidies die betrekking hebben op twee thema’s:
a. Hoogwaardig recyclebare kunststof sportvelden; €1.750.000 beschikbaar voor alleen al het jaar 2019.
b. Preventie van onkruiden en andere problemen op sportvelden; €1.050.000 beschikbaar voor alleen al het jaar 2019.
Doel is de ontwikkeling van nieuwe niet-chemische maatregelen en laag-risico pesticiden en biociden.
3. Per 2020 passen terreinbeheerders conform de Green Deal geïntegreerde gewasbescherming (IPM) toe, waarin een preventieve en niet-chemische “voorkeursvolgorde” wordt toegepast en waarin sportterreinen planmatig worden beheerd.
4. Laag-risico pesticiden mogen in specifieke situaties worden gebruikt, indien blijkt dat achtereenvolgens onvoldoende preventieve of niet-chemische maatregelen en methoden beschikbaar zijn.
5. Monitoring en borging van deze werkwijze middels zelfregulering en certificering. Voor de golfsector wordt daarbij gekeken naar het gebruik van GEO, evenals handhaving via de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA).
6. Ook zal met name ingezet worden op onafhankelijke kennisdeling en bijscholing.
 
Elke twee jaar wordt de stand van zaken opgemaakt (2019-2021-2023) en worden zo mogelijk uitzonderingen geschrapt en toepassingen verder gepreciseerd, waarmee tot uiterlijk 1 januari 2025 “de broekriem steeds verder aangehaald wordt”. Uitzonderingen worden nu toegespitst op uitzonderlijke situaties en zijn dus niet meer algemeen geformuleerd.