13/09 I.v.m. gebrek aan personele bezetting is op de volgende data de keuken gesloten en Dimples als geheel geopend tot 18.00 uur: ma. 05/09 - ma 12/09 - ma 19/09 - di 27/09 - ma 03/10
Nieuwsberichten

Droogte en beregeningsverbod

21-04-2022
Wat is er aan de hand?
Met de hitte en droogte van 2018 en 2019 nog in gedachten hebben de waterschappen Brabantse Delta,  Rivierenland,  Aa en Maas en De Dommel per 1 april jl. het “Beregeningsverbod grasland” met grondwater ingesteld. Dit geldt - in eerste instantie- tot 1 juni 2022.

 KLIK HIER OM MEER OVER BEREGENINGSVERBOD MET GRONDWATER TE LEZEN...

In het stroomgebied van Beerze Reusel (ten westen van Eindhoven) geldt bovendien een standaard “onttrekkingsverbod oppervlaktewater” van 1 april tot 1 oktober
Bovendien heeft Waterschap De Dommel  het voorgenomen besluit gecommuniceerd om dit verbod uit te breiden in de andere stroomgebieden (waaronder die van Best Golf) om jaarlijks periodiek in te kunnen stellen.

KLIK HIER OM MEER TE LEZEN OVER VOORGENOMEN VERBOD ONTTREKKEN OPPERVLAKTEWATER

Welke consequenties worden zichtbaar op onze golfbaan?
Het laat zich niet raden dat bovenstaande restricties alle golfbanen in regio Eindhoven / Brabant voor grote problemen stelt. Zeker als het een combinatie van beide maatregelen zou gaan vormen.
Vooralsnog kunnen we op Best Golf wel irrigeren vanuit de vijvers OP de golfbaan. Dat is echter het geval totdat het te laag staat. Oppompen van grondwater om de vijver te vullen is NIET toegestaan. Het meer bij hole 13 is bij waterschap De Dommel gequalificeerd als een waterbeschermingsgebied, waaruit in geen geval water onttrokken mag worden.Hierdoor zijn we genoodzaakt om het beperkt beschikbare water aan te wenden voor beregening van onze greens en de afslagplaatsen die echt niet zonder kunnen. Best Golf heeft als voordeel dat de golfbaan vaak nog bespeelbaar is bij extreme natheid, bij droogteperiodes heeft de golfbaan meer moeite het vocht vast te houden
Direct gevolg zal zijn: bruinkleuring van de fairways, semi-rough's en rough's. Tevens zal de ondergrond van de baan hard blijven, de bal meer stuit hebben, waardoor er meer 'approach golf' gespeeld moet worden dan 'target golf'.

Bezwaren op de huidige EN de voorgenomen verboden worden reeds door de golf-alliantie (NGF-NVG-NGA) geïnventariseerd, waarna een plan de campagne volgt richting de overheden. Tevens hebben wij als Best Golf het voortouw genomen om als bedrijf een proforma bezwaar in te dienen tegen het voorgenomen besluit van waterschap De Dommel om het onttrekken van oppervlaktewater periodiek tussen 1 april en 1 oktober in ons stroomgebied te verbieden.
Bij ontwikkelingen zal dit via deze nieuwsfeed worden gecommuniceerd.

Meer weten over de exacte inhoud?
Details volgen hieronder.

ANTWOORDEN OP VEEL GESTELDE VRAGEN
Is er een kaart met de gebieden waar het beregeningsverbod met grondwater in Noord-Brabant geldt?
Ja. De kaart staat onder deze vraag. In de vier rode gebieden geldt tot 1 juni 2022 een grondwateronttrekkingsverbod voor het beregenen van grasland. Dit betreffen golfbanen in het aangemerkte gebied.


Is er een kaart met de gebieden waar het beregeningsverbod geldt in Waterschap De Dommel?
Ja. Deze kaart staat ook onder deze vraag. Het raster geeft aan waar het beregeningsverbod voor grasland (uit grondwater) is ingesteld bij Waterschap De Dommel: gebied Boven-Dommel (deelgebied rechtsonder op de kaart, oftewel Eindhoven en gebied ten zuiden daarvan) en Beneden-Dommel (deelgebied bovenin op de kaart, oftewel hele gebied ten noorden van het Wilhelminakanaal / ten zuiden van Den Bosch). In de rode gebieden geldt altijd al een voorjaarsverbod op beregening van grasland (zie vergunning).

Wie mag er nog beregenen?
Alles wat niet valt onder grasland (onder meer akkerbouw).
Wie nog wel graslanden mogen beregenen uit grondwater zijn:
• Percelen die vallen in de groene gebieden zónder raster (in het gebied Beerze Reusel dus).
• Percelen die vallen in de oranje gebieden zónder raster (in het gebied Beerze Reusel dus) én met een goedgekeurd bedrijfswaterplan.
• Percelen met graszodenteelt, ongeacht hun ligging (deze worden door de NVWA aangeduid als akkerbouw in plaats van grasland).
• Kunstgrasvelden (beregening is toegestaan in verband kans op blessures; deze vallen niet onder de definitie grasland).
• In alle gebieden mag grasland beregend worden binnen 48 uur na een emissiearme aanwending van dierlijke mest, ook in de gebieden waarin een verbod voor beregening uit grondwater is afgekondigd.

Mogen wij grondwater gebruiken dat we in een vijver / bassin pompen en nadien gebruiken om te beregenen?
Nee, het oppompen van grondwater is in elk geval verboden tot 1 juni 2022 in gebieden met raster. In de rode gebieden geldt standaard een verbod op beregening van grasland in april en mei.

Waarom mag een land - of akkerbouwer wel beregenen uit een put en golfbanen/sportvelden niet?
Het is wel raar dat een golfbaan niet mag beregenen en alle akkergronden rond een golfbaan wel. Omdat dit in het huidige beleid is vastgelegd. Dit onderdeel komt uit het stand-still beleid van de provincie en is één op één door de Waterschappen overgenomen. Destijds werd grasland niet als kapitaalintensief gewas gezien en akkerbouw wel

Kunnen wij als baanbeheerders/greenkeepers zelf iets ondernemen zodat we bepaalde zones (zoals greens of tees op een golfbaan wel met grondwater mogen beregenen in deze periode?
Op dit moment niet, behalve regenwater sparen en benutten, waar het is toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken of kanaalwater van Rijkswaterstaat in overleg met Rijkswaterstaat. En binnen 48 uur na toepassen van organische mest is beregenen toegestaan.

Zijn er uitzonderingen voor kleine onttrekkingen van grondwater?
Nee, kleine onttrekkingen van grondwater zijn niet uitgezonderd van dit beregeningsverbod.